Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 31 października 2016 roku do 9 stycznia 2017 roku.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.
Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu.
  • dla regionów słabiej rozwiniętych ( na terenie pozostałych 15 województw) wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu,

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.
Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.
Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.w terminie wynikającym z komunikatu.
Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Nabór w ramach pierwszego konkursu wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał do 29 lutego 2016 roku.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 poinformowała, iż z uwagi na problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 29 lutego 2016 r.

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze – dla działania 1.1 POPC

Wsparcie w ramach I osi POPC na realizację projektów polegających na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego możliwe jest tylko i wyłącznie na obszarach interwencji wskazanych w dokumentacji konkursowej.
„Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” zawiera pliki, w których podane zostały konkretne adresy, które należy objąć zasięgiem ww. sieci w związku z realizacją projektu na danym obszarze. Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków działania 1.1 POPC na realizację inwestycji na obszarach innych, niż wskazane w dokumentacji konkursowej.  Obszary interwencji w ramach I osi POPC zostały podane w postaci plików shape. Pliki shape to pliki grafiki wektorowej stosowane do prezentacji danych geoprzestrzennych. Aby je odczytać, należy użyć odpowiedniego oprogramowania – np. darmowego, otwartego oprogramowania QGIS (należy pamiętać o korzystaniu z programu zgodnie z licencją).

Nabór wniosków o dotacje na budowę sieci NGA w ramach działania Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs o dofinansowanie projektów w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji
Maksymalna kwota dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem została opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 1.1 nie może przekroczyć 10 mln EUR (w/g kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania lub maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu na danym obszarze została wskazana w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 grudnia 2015 r.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOFINANSOWANIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

żródła : CPPC

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok

Program Polska Cyfrowa (POPC) ma już swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Zaakceptowała go wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
Harmonogram przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa, tj.:

  • Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;
  • Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
  • Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;
  • Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego;
  • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
  • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 2,6 mld zł.

Harmonogram może ulec zmianie. Przygotowywane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 określą katalog sytuacji, w których nabory wniosków będą mogły zostać zaktualizowane.

źródła: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ; Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia umożliwiającego udzielanie wsparcia w ramach I osi PO PC Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia umożliwiającego udzielanie wsparcia w ramach I osi PO PC Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Termin zgłaszania uwag upływa 10 kwietnia 2015 r.

Celem I osi PO PC jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Pomoc publiczna będzie udzielana na rozwój infrastruktury szerokopasmowej sieci NGA na obszarach, na których bez wsparcia ze środków publicznych infrastruktura taka by nie powstała.

Na stronie BIP MAC został udostępniony projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Rozporządzenie umożliwi Instytucji Pośredniczącej PO PC przeprowadzenie konkursów i podpisanie umów o dofinasowanie w ramach I osi PO PC.